RILA Link // Februari 23-26, 2020Voordelig voor ons

De voorwaarden in deze Logistyx Data Security Schedule zijn opgenomen in elke overeenkomst die specifiek naar deze Logistyx Data Security Schedule verwijst en deze opneemt.

  1. TOEPASSING. Indien Logistyx bij de uitvoering van haar diensten of verplichtingen aan de Klant, Klantgegevens zal verzamelen, gebruiken, verzenden, opslaan of anderszins in contact komt met Klantgegevens, gaat Logistyx ermee akkoord dat zij zal voldoen aan de volgende informatiebeveiligings- en privacybepalingen met betrekking tot dergelijke Klantgegevens."Klantgegevens" betekent klantinformatie in verband met verzendtransacties waartoe Logistyx toegang heeft bij het verlenen van diensten in het kader van deze overeenkomst, die (i) betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van die informatie, of (ii) wordt beschouwd als persoonlijke informatie, aangezien die term/het begrip wordt gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving, in elk geval in de mate waarin die informatie is verkregen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
  2. EISEN OP HET GEBIED VAN GEGEVENSBEVEILIGING. Logistyx gaat ermee akkoord commercieel gezien redelijke inspanningen te leveren om de vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van Klantgegevens te beschermen en te handhaven en te voldoen aan de toepasselijke binnenlandse en buitenlandse wet- en regelgeving, regels en industrienormen met betrekking tot het verzamelen, opslaan, behandelen, verwerken en overdragen van dergelijke Klantgegevens. Voor zover Logistyx toegang krijgt tot de systemen van de Klant om zijn verplichtingen na te komen, gaat Logistyx ermee akkoord te voldoen aan het redelijke informatiebeveiligingsbeleid van de Klant, of aan dergelijke redelijke beleidslijnen, procedures en andere vereisten die de Klant van tijd tot tijd schriftelijk aan Logistyx verstrekt. Logistyx gaat akkoord met het implementeren en onderhouden van passende administratieve, technische en fysieke beveiligingen en andere beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om de vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van de klantgegevens en elk instrument voor netwerktoegang (zoals een veiligheidsmarkering) of een wachtwoord of ander beveiligingskenmerk van het computernetwerk van de klant te handhaven.
  3. VEILIGHEIDSINCIDENTEN. Logistyx gaat ermee akkoord om de Klantgegevens alleen ten behoeve van de Klant te onderhouden, te gebruiken en openbaar te maken of toegang tot deze gegevens te verlenen voor het uitvoeren van diensten onder haar overeenkomst met de Klant (of zoals de Klant op andere wijze schriftelijk kan instrueren) en voor geen enkel ander doel. Logistyx zal de Klant op de hoogte stellen nadat hij zich bewust is geworden van een feitelijke of redelijkerwijs waarschijnlijke inbreuk op de Klantgegevens of van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot het per ongeluk of op onwettige wijze verwijderen, verliezen, wijzigen, ongeoorloofd vrijgeven van Klantgegevens die op een andere manier zijn verzonden, opgeslagen of verwerkt, of van de ongeoorloofde toegang tot dergelijke Klantgegevens.
  4. INFORMATIERECHTEN. Op redelijk verzoek van de Klant op elk moment tijdens de looptijd van de Overeenkomst, maar niet meer dan eenmaal per jaar, zal Logistyx de Klant onmiddellijk voorzien van informatie met betrekking tot de beveiligingen en praktijken van Logistyx op het gebied van informatiebeveiliging, die een of meer van de volgende zaken kunnen omvatten, zoals de Klant kan verzoeken: (i) antwoorden op een vragenlijst over informatiebeveiliging, (ii) kopieën van audit- of beoordelingsrapporten van derden, certificeringen en dergelijke, maar alleen voor zover Logistyx dergelijke rapporten en certificeringen heeft verkregen, (niets in dit document verplicht Logistyx om dergelijke rapporten en certificeringen te verkrijgen), en (iii) het in redelijkheid beschikbaar stellen van personeel van het Bedrijf voor besprekingen over beveiliging met de Klant. De klant zal alle informatie met betrekking tot Logistyx' informatiebeveiligingswaarborgen en -praktijken behandelen als vertrouwelijke informatie van Logistyx.
  5. FILIALEN EN ONDERAANNEMERS. Voor zover Logistyx' filialen of andere toegestane agenten of onderaannemers toegang hebben tot Klantgegevens, zal Logistyx eisen dat deze entiteiten voldoen aan alle voorwaarden van deze Logistyx Data Beveiligingsschema.

Deze Logistyx Data Security Schedule kan naar Logistyx's eigen goeddunken worden gewijzigd; wijzigingen in deze Logistyx Data Security Schedule zullen echter niet leiden tot een wezenlijke vermindering van de inzet van Logistyx voor de beveiliging van de gegevens van de klant.